روایت استکبارستیزی یک ملت/ برگزاری مراسم روز ملی« مبارزه با استکبار جهانی» در ایران اسلامی » 2330377_718