قاسم رضایی به عنوان جانشین جدید فرمانده نیروی انتظامی منصوب شد.