سلامت و امنیت از مهم ترین حقوقی است که هر انسان باید از آن بهره مند باشد.قاچاق انسان از مصادیقی است که سلامت و کرامت و امنیت انسان را به خطر می اندازد.کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگسالان بیشتر در معرض این خطر قرار دارند.اتفاقی که می تواند سلامت جسم و روح طفل را تهدید و در معرض آسیب قرار دهد.

قاچاق کودک با انگیزه های گوناگون صورت می گیرد.به بردگی گرفتن کودک ، فروش اعضای بدن کودک، فحشا ،استفاده و بهره کشی در ارتکاب جرائم مختلف مانند استفاده از کودکان در فروش مواد مخدر از مهم ترین دلایل قاچاق کودکان است.این موضوع آنچنان اهمیت دارد که در اسناد بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک«ماده ۳۵» و پروتکل پالرمو«بند۱ ماده۳» به آن پرداخته شده است.

محمدامین حسن زاده حقوقدان و دبیر کلینیک حقوق کودک مشهد در این ارتباط بیان می دارد: قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ «قاچاق» انسان را اینگونه تعریف می کند: «خارج یا واردساختن از کشور و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد از مرزهای‌کشور به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج که این اعمال با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد همراه است».همچنین «تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء افراد پس از عبور از مرز»نیز قاچاق انسان محسوب می شود.

علاوه بر آن اعمالی از قبیل تشکیل یا اداره دسته یا گروه با هدف قاچاق، عبوردادن ، حمل یا انتقال مجاز یا‌غیرمجاز فرد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد، عبوردادن ،حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به ‌قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد در حکم قاچاق انسان است.این قانون برای جرم قاچاق انسان مجازات نبز پیش بینی کرده است.‌

مرتکب جرم قاچاق انسان مطابق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان در صورتی که عمل او ازمصادیق جرائم مندرج در قانون مجازات‌اسلامی نباشد مستحق حبس از‌دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از جرم یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده‌است،خواهد بود.همچنین اگر فرد جرم دیگری نیز علاوه بر «‌قاچاق انسان» مرتکب شود به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد «ماده۶».

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۹۹، نیز بی توجه به «معامله» و «قاچاق» کودک و نوجوان نبوده است.معامله یا خرید و فروش کودک با قاچاق کودک متفاوت است اما می تواند مرتبط و در راستای قاچاق کودک باشد.بند «ج» ماده ۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان معامله را عبارت از: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می‏گیرد پیش بینی و جرم انگاری نموده است.

این عمل طبق ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیش از دو تا پنج سال حبس دارد و همین رفتار چنانچه با هدف فحشاء و هرزه نگاری، بهره کشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه ، باشد،اعمالی که پیش تر هم از مهم ترین عوامل قاچاق کودک بیان شد، بیش از پنج تا ده سال حبس در پی دارد.

همانطور که گفته شد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قاچاق کودک را نیز پیش بینی کرده و در مواد ۱۲و ۱۳ قانون مذکور مشاهده می شود «هرکس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان یا هرکس مرتکب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل یا نوجوان شود، بیش از ده تا پانزده سال حبس انتظار او را خواهد کشید»

********************************************************************

منبع: تابناک

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK

توسط goodnews

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.