با درج شرط داوری در قراردادها، 

اختلافات خود را با دخالت داور یا داوران پیش بینی شده

در متن قرارداد برطرف نمایید

و از روند رسیدگی در دادگاه‌ها و اطاله دادرسی مبرا شوید .

 

خدمات داوری آریانا

آماده است تا ضمن نظارت و یا تنظیم قراردادهای شما

بعنوان داور مسوولیت این مهم را بپذیرد .

 

#داوری_موسسه_آریانا