برچسب: آزادی ۱۷۰ نفر از زندانیانی که باقیمانده حبس آن‌ها کمتر از سه ماه بود برای اعطاء مرخصی منتهی به آزادی را صادر کرد