ادعا‌های بی‌اساسی را در قالب «اعترافات جدید اکبر طبری»