اعترافات جدید اکبر طبری» و انتساب موارد کذب و خلاف واقع به معاون اول