برچسب: این عبارت از زبان خیلی از مدیران رده بالا و میانی در کشور شنیده می‌شود