تدوین این آیین نامه توسط قوه قضاییه استقلال کانون زیر سوال رفته است.