برچسب: حجت الاسلام صمدی

اجتهاد ناقص به شکل مهاجری / نویسنده دکتر اسد الله پازکیان و حجت الاسلام دکتر سلیمان صمدی،استاد حوزه و دانشگاه

ما در ساحت کلیه علوم ،به یک تقسیم دو گانه می رسیم. ✓علم ✓ فلسفه آن علم بعنوان مثال علم جامعه شناسی و فلسفه علم جامعه شناسیعلم سیاست و فلسفه…