برچسب: در این دعا فضایل فراوانی برای آن ذکر کرده‌اند