برچسب: دکتر اسدا‌‌‌… پازوکیان

چرا در حوادثی چون حادثه تلخ متروپول خوزستان ،غوغاسالاران رسانه ای،به دنبال وارونه نمایی مسائل می باشند؟ // نوشته : دکتر پازوکییان

مراجعه به دو نظریه ی معروف از :«جیمز دیویس » انگلیسی معروف به منحنی «جی» با چارچوب و محتوای اقتصادی ،همچنین نظریه ای از تد رابرت گر «در کتاب معروفش…

✍️نگاهی به دلایل ترور شهید حسن صیاد خدایاری،از منظر ،سطح تحلیل منطقه ای،کنت والتز

کنت والتز ،اندیشمند نئورئالیست روابط بین الملل،سه سطح تحلیل را در خصوص تحلیل پدیده های سیاسی ارائه می نماید. الف_سطح تحلیل فردی ب_سطح تحلیل منطقه ا یی ج_سطح تحلیل بین…