قدردانی از بنیاد مستضعفان به دلیل توجه به خانواده‌های زندانیان نیازمند