متهم زم گفت: از میان تمامی مطالب ارسال شده سه چهار مورد بیشتر مستند ندارم.