نماینده دادستان گفت: تو یک نیروی ضد امنیتی بودی نه یک خبرنگار.