برچسب: هیتلر ، بوش ، عراق ، کودکان مظلوم

هیچ مسلمانی تروریست نیست . خودمان را کوچک نکنیم . واقعییت گروههای تروریستی و مسببین جنگ های تاریخ

 در تاریخ جهان چه کسانی بیشترین جنایات را مرتکب و بیشترین تعداد انسانهای بی‌گناه را کشته‌اند؟!!  🔴 گذری کوتاه بر تاریخ بشری نشان میدهد که چه کسانی با چه اعتقادهایی…