برچسب: #پازکیان_اسد الله_دکتر_پژوهشگر سیاسی

فرشته بخششی ، کارشناس ارشد تاریخ اسلام ✍️دکتر اسدا‌‌‌… پازکیان،پژوهشگر مسائل،سیاسی و بین المللی

🎲خود پست مدرن در یک شخص انقلابی چیست؟ تحت لوای اندیشه های اجتماعی در غرب که در آراء،اندیشمندان و دانشمندان جامعه شناسی و علوم اجتماعی آنها وجود دارد ،خود افراد…