برچسب: پانزده تیم پزشکی قانونی و متخصصین ژنتیک کار شناسایی هویت جانباختگان را آغاز کردند.