کشف گور‌های دسته جمعی کودکان بومی در محوطه مدارس شبانه روزی در کانادا، توجه‌های جهانی را به سمت جنایتی مشابه در آمریکا جلب کرده است.